Comuna Păcureți - Județul Prahova

 

Hotărâri ale Consiliului Local:

 

1/09.01.2018

- aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Păcureți , jud. Prahova, pentru anul 2017

2/09.01.2018

- aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2017

3/25.01.2018

- aprobarea numarului maxim  de posturi de asistent personal,(insotitor) (cf. L448/2006), pentru anul 2018

4/25.01.2018

- aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes public , pentru anul 2018 , pentru beneficiarii venitului minim  garantat

5/25.01.2018

- propunerea acordarii calificativului privind performantele profesionale pe anul 2017, pentru secretarul com. Pacureti , jud. Prahova

6/25.01.2018

- aprobare a Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada

 Iulie 2017 –Decembrie 2017

7/25.01.2018

- stabilirea coeficientilor de ierarhizare si a salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale ,, Administratie’’, utilizate in  cadrul primariei  si aparatului de specialitate al primarului comunei Pacureti , jud. Prahova

8/09.02.2018

- privind asocierea Comunei  Pacureti  cu Judetul Prahova si alte unitati administrative -teritoriale din judetul Prahova in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”

9/20.02.2018

- privind  aprobarea  rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2018-2019 la nivelul comunei Păcureți, jud. Prahova

10/20.02.2018

- privind aprobarea regulamentului de organizare ,funcționare si structura de personal al  compartimentului de asistență socială , la nivelul comunei Pacureti , jud. Prahova

11/20.02.2018

- privind aprobarea bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al com. Pacureti , jud Prahova ,si estimarile pe anii 2019-2021

12/20.02.2018

- privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie , aprilie si mai, anul 2018

13/20.02.2018

- privind  aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2017 , in anul 2018

14/28.03.2018

- privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență și ajutoarelor de înmormântare

15/25.04.2018

- privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile , aprilie, mai si iunie anul 2018

16/25.04.2018

- privind  aprobarea  întocmiri Studiului de oportunitate , Caietului  de sarcini si a  Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public com. Pacureti , jud. Prahova

17/25.04.2018

- privind constatarea  incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-ui. TECSOIU ION ,in urma demisiei acestuia si vacantarea mandatului de consilier local incepand cu data  emiterii prezentei hotărâri

18/22.05.2018

- privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Serbanoiu Mariana

19/22.05.2018

- privind modificarea componentei comisiei de specialitate nr. 3,  din cadrul Consiliului Local al comunei Pacureti, jud. Prahova

20/18.06.2018

- privind aprobarea prelungirii până la data de 30.11.2018 ,a Scrisorii de garantare de la FGCR IFN SA nr. IG133318102./13.11.2013 în sumă de 1.485.000 lei în vederea garantării în procent de 110% a obligațiilor de plată a avansului de 1.350.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ,, REFACEREA ȘI MODENIZAREA DRUMURILOR CLASIFICATE ÎN COMUNA PĂCUREȚI”, județul Prahova

21/18.06.2018

- privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile , iulie , august si septembrie anul 2018

22/31.07.2018

- privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile , iulie , august si septembrie anul 2018

23/31.07.2018

- privind   aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Păcureți , jud. Prahova, pentru anul 2018

24/30.08.2018

- privind constatarea  incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-ui. BRANOIU CRISTIAN NICOLAE,in urma demisiei acestuia si vacantarea mandatului de consilier local incepand cu data  adoptarii prezentei hotărâri

25/30.08.2018

- privind aprobarea prelungirii până la data de 30.12.2018 ,a Scrisorii de garantare de la FGCR IFN SA nr. IG133318102./13.11.2013 în sumă de 1.485.000 lei în vederea garantării în procent de 110% a obligațiilor de plată a avansului de 1.350.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ,, REFACEREA ȘI MODENIZAREA DRUMURILOR CLASIFICATE ÎN COMUNA PĂCUREȚI”, județul Prahova

26/11.09.2018

- de aprobare a Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor  de piata pe teritoriul comunei Pacureti ,. Jud. Prahova

27/11.09.2018

- privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile , ocombrier , noiembrie si decembrie anul 2018

28/25.09.2018

- privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Pacureti, jud. Prahova, pentru anul 2018

29/29.10.2018

- privind asocierea comunei Pacureti , cu judetul Prahova ,in vederea realizarii  obiectivelor  de interes public local,, ,,Modernizare drumuri locale D.L 31Moara, D.L. 19 Tecsoiu si D.L. 20 Vasilicuta „

30/29.10.2018

- privind   aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Păcureți , jud. Prahova, pentru anul 2018

31/29.10.2018

- privind desemnarea reprezentantilor  Consiliului local Păcureți  si al primarului  în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Andrei Nicolescu-Păcureți”, Comuna Păcureți , pentru anul scolar 2018-2019

32/29.10.2018

- privind aprobarea ,, planului de masuri pentru asigurarea conditiilor de desfasurare normala a activitatilor economice si sociale, in sezonul de iarna 2018-2019’’

33/29.10.2018

- privind validarea mandatului de consilier local al Doamnului  DRAGHICI ADRIAN IONEL 

34/29.10.2018

- privind modificarea componentei comisiei de specialitate nr. 2,  din cadrul Consiliului Local al comunei Pacureti, jud. Prahova  

35/29.10.2018

- privind aprobarea prelungirii până la data de 30.09.2019 ,a Scrisorii de garantare de la FGCR IFN SA nr. IG133318102./13.11.2013 în sumă de 1.485.000 lei în vederea garantării în procent de 110% a obligațiilor de plată a avansului de 1.350.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ,, REFACEREA ȘI MODENIZAREA DRUMURILOR CLASIFICATE ÎN COMUNA PĂCUREȚI”, județul Prahova

36/27.11.2018

- privind acordarea mandatului special  domnului viceprimar Diaconu Viorel pentru a participa la ședințele Asociației de dezvoltare intercomunitar㠄Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova” in vedera actualizarii Planului anual de actualizare a tarifelor

37/27.11.2018

- privind desemnarea reprezentantului  Consiliului local Păcureți  în Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii a Școlii Gimnaziale

„Andrei Nicolescu-Păcureți”, Comuna Păcureți

38/18.12.2018

- privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie , februarie si martie anul 2019

39/18.12.2018

- privind stabilirea impozitelor , taxelor locale si  a taxelor locale speciale pentru anul fiscal 2019, in comuna Păcureți , jud. Prahova

40/18.12.2018

- privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022.

41/18.12.2018

- privind aprobarea modificarii H.C.L nr. 13/20.02.2018( privind  aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2017 , in anul 2018)

42/18.12.2018

- privind   aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Păcureți , jud. Prahova, pentru anul 2018

43/18.12.2018

- privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile proprietate privata ale com. Pacureti , jud. Prahova